Molekin D3 2000 j.m. (Suplement diety)

Molekin D3 2000 j.m.

Zawarto?? D3 (colecalciferolum) - 2000 j.m.

Dost?pne bez recepty

Molekin D3 2000 j.m.

Suplement diety

Witamina D3 2000 j.m.

Witamina D3 pomaga:

  • w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego,

  • w prawid?owym wykorzystaniu wapnia i fosforu oraz utrzymania prawid?owego poziomu wapnia we krwi,

  • w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bw oraz prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni, a tak?e bierze udzia? w procesie podzia?u komrek.

Preparat zawiera witamin? D3 w dawce zalecanej przez ekspertw 2000 j.m. Preparat przeznaczony jest dla osb doros?ych jako uzupe?nienie codziennej diety w witamin? D3. Preparat mo?e by? stosowany przez chorych na cukrzyc?.

G?wnym ?rd?em witaminy D3 jest synteza skrna pod wp?ywem promieniowania s?onecznego. Niestety w okresie od wrze?nia do kwietnia ze wzgl?du na po?o?enie geograficzne Polski jest ona niewystarczaj?ca. Rwnie? w okresie letnim cz?ste przebywanie w pomieszczeniach zamkni?tych, u?ywanie filtrw przeciws?onecznych, czy zanieczyszczenie atmosfery mo?e w du?ym stopniu ogranicza? syntez? skrn? witaminy D3. Trzeba te? pami?ta?, ?e u osb po 65 roku ?ycia synteza skrna witaminy D3 przebiega wolniej.

Masa netto: 19,2 g

Sposb u?ycia:

1 tabletka dziennie. Popi? wod?. Stosowa? po posi?kach. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Produkt jest przeznaczony dla osb doros?ych.

Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia. Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety.

Zawarto??: 60 tabletek powlekanych

Nale?y zachowa? szczegln? ostro?no??:

Je?li stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawieraj?ce witamin? D. Je?li u pacjenta stwierdzono hiperwitaminoz? D (zbyt du?e st??enie witaminy D we krwi).

Przechowywanie:

Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Zawarto?? w 1 kapsu?ce 50 ?g witaminy D3. Sk?adnik

Zawarto??

w 1 kapsu?ce

Witamina D3

50 ?g (1000%*)

*) - % realizacji dziennego zalecanego spo?ycia

Sk?adniki:

substancje wype?niaj?ce: izomalt i celuloza; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasw t?uszczowych, witamida D3; otoczka (substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, barwnik E171).

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka