Raniseptol

Raniseptol

Raniseptol, spray na rany, wyrb medyczny, 125ml

- dzia?a antybakteryjnie

- wspomaga regeneracj? naskrka i b?on ?luzowych

- zapobiega powstawaniu zaka?e? zmian skrnych

- ?agodzi stany zapalne skry

- wspomaga leczenie poparze?, odle?yn, skalecze?, zadrapa?

Nanosrebro znane jest z silnego antybakteryjnego i antyseptycznego dzia?ania. Sw? skuteczno?? zawdzi?cza wysokiemu stosunkowi powierzchni nanocz?steczek do ich masy oraz ich du?ej powierzchni aktywnej, posiadaj?cej zdolno?? oddzia?ywania na mikroorganizmy. Sk?adniki zawarte w wyrobie medycznym Raniseptol tworz? na powierzchni skry ochronny, antybakteryjny film, przeciwdzia?aj?cy czynnikom zewn?trznym , nawil?aj?cy i zabezpieczaj?cy przed nadmiern? utrat? wody. W ten sposb wyrb medyczny zapewnia korzystne ?rodowisko goj?cym si? ranom. Pomaga on tak?e chroni? skr? przed infekcjami bakteryjnymi oraz pomaga zapobiega? powstawaniu zaka?e? skrnych.

- Dok?adnie oczy?ci? i osuszy? uszkodzone miejsce przed aplikacj?;

- Przed u?yciem wstrz?sn??;

- Aplikowa? z odleg?o?ci ok. 10cm;

- Pryska? bezpo?rednio na uszkodzon? skr? lub przeciera? zwil?onym wacikiem kosmetycznym;

- Stosowa? 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki lub w zale?no?ci od potrzeb

Wy??cznie do u?ytku zewn?trznego. Stosowa? maksymalnie przez 7 dni. Produkt przeznaczony dla doros?ych i dzieci powy?ej 7 roku ?ycia. W przypadku dzieci poni?ej 7 roku ?ycia, wyrb medyczny7 mo?e by? stosowany tylko po konsultacji z lekarzem.

Woda, gliceryna, nanosrebro aXonnite, hialuronian sodu, kwas cytrynowy.

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

Ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa