Nacecis (lek OTC)

Nacecis

Nacecis, 600mg, tabletki musuj?ce

Nacecis

Acetylcyseinum, 600 mg, tabletki musuj?ce

U?atwia odkrztuszanie

Rozrzedza wydzielin? drg oddechowych

10 tabletek musuj?cych

Nacecis stosuje si? krtkotrwale jako lek rozrzedzaj?cy wydzielin? drg oddechowych i u?atwiaj?cy jej odkrztuszanie u pacjentw z objawami zaka?enia zwi?zanego z przezi?bieniem.

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk? zawieraj?c? wskazania i przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a? niepo??danych i dawkowania oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.Wskazania do stosowania:Produkt Nacecis stosuje si? krtkotrwale jako lek rozrzedzaj?cy wydzielin? drg oddechowych iu?atwiaj?cy jej odkrztuszanie u pacjentw z objawami zaka?enia zwi?zanego z przezi?bieniem.Przeciwwskazania:Nadwra?liwo?? na acetylocystein? lub na ktr?kolwiek substancj? pomocnicz?.Stan astmatyczny.Fenyloketonuria.Dzieci w wieku poni?ej 2 lat - gdy? substancja czynna: acetylocysteina mo?e wywo?a? niedro?no?? drg oddechowych u dzieci w wieku poni?ej 2 lat.

Podanie doustne.

Nale?y zapozna? si? z tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci. Przechowywa? w temperaturze poni?ej 250C. Przechowywa? pojemnik szczelnie zamkni?ty, w celu ochrony przed ?wiat?em i wilgoci?.

Nie stosowa? leku po up?ywie 28 dni od pierwszego otwarcia pojemnika.

1 tabletka musuj?ca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Substancje pomocnicze: izomalt, aspartam, sodu wodorow?glan i inne substancje.

Szczeg?owe informacje znajduj? si? w ulotce.Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka