Duo-Fem ?el (wyrb medyczny)

Duo-Fem ?el

?el do u?ytku zewn?trznego

przy sucho?ci b?on ?luzowych pochwy.


Duo-Fem ?el zalecany jest:

jako ?rodek wspomagaj?cy procesy odnowy b?ony ?luzowej stref intymnych w przebiegu atrofii lub dystrofii,

jako ?rodek zwi?kszaj?cy nawil?enie b?on ?luzowych w przebiegu menopauzy lub sucho?ci wywo?anej innymi przyczynami,

jako ?rodek wspomagaj?cy przy dystrofii b?on ?luzowych, wywo?anej przewlek?ym stosowaniem lekw zawieraj?cych np. glikokortykosteroidy.

Wyrb medyczny Duo-Fem ?el ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane ze zmianami nast?puj?cymi w obr?bie b?ony ?luzowej miejsc intymnych, powsta?e w przebiegu menopauzy. Objawy menopauzy zwi?zane s? z powolnym zanikiem estrogenw u kobiet. W okresie tym nast?puj? m.in. zmiany w obr?bie uk?adu moczowo-p?ciowego. Skra wiotczeje, staje si? cienka i sucha (zmniejszona produkcja kolagenu typu III). Mo?e pojawi? si? dokuczliwe sw?dzenie zwi?zane z wysuszaniem b?on ?luzowych narz?du p?ciowego kobiety. Wyrb medyczny Duo-Fem ?el, ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci nawil?aj?ce i po?lizgowe, chroni przed otarciami, ktre cz?sto prowadz? do rozwoju infekcji zewn?trznych miejsc intymnych.

Tylko do u?ytku zewn?trznego.

Po umyciu na okolice zewn?trznych narz?dw p?ciowych na?o?y? cienk? warstw? ?elu Duo-Fem ?el.

?el nale?ny nak?ada? od przodu w kierunku odbytu. Stosowa? raz dziennie, na noc.

W przypadku braku poprawy po 7 dniach stosowania wyrobu, nale?ny zasi?gn?? porady lekarza.

Woda, glikol propylenowy, biosaccharide gum-1 (polisacharyd: L-fukoza, D-galaktoza, kwas galakturonowy), gliceryna, hydroksyetyloceluloza, pantenol, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, mleczan sodu, kwas mlekowy, hialuronian sodu.

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa, Polska